Hvad er Kongevejsskolen 
 
Kongevejsskolen  er et kommunalt alternativt folkeskoletilbud til unge fra 13 til 17 år. Skolen adskiller sig på væsentlige områder fra den traditionelle folkeskole, men den overordnede målsætning er den samme. Langt de fleste elever der afslutter 9. klasse på Kongevejsskolen, går til folkeskolens afgangsprøve i dansk, matematik, engelsk og fra næste skoleår 2018-19, også i naturfag.
Til skolen visiteres elever, der som udgangspunkt er normaltbegavede, men af enten faglige eller sociale årsager, ikke har kunnet trives tilstrækkeligt i den almene folkeskole.
Kongevejsskolen er normeret til 23 elever, og deres skolegang varetages af en leder, fem lærere og tre pædagoger. 
Skolen har en tilknyttet psykolog samt en UU-vejleder,der er på skolen mindst en dag om ugen. Praktikophold, virksomhedsbesøg og besøg på uddannelsesinstitutioner spiller en stor rolle, især for 8-9. klasseseleverne, da fremtidigt uddannelsesvalg er en vigtig motivationsfaktor for skolegangen. Målsætningen for Kongevejsskolens elever er således ikke at sluse dem tilbage i den almene folkeskole, men at føre dem sikkert videre i ungdomsuddannelsesforløb.
Som udgangspunkt er eleverne delt op i to grupper, en udskolingsgruppe med skarpt fokus på afgangsprøverne samt en gruppe for de elever, som ikke skal afslutte skolegangen.
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
Hvorfor Kongevejsskolen
 
På Kongevejsskolen er situationen anderledes end i den almene folkeskole. Skolen er normeret til 23 elever. Det betyder, at der her  højst er tre – fem elever til hver lærer. Det betyder også, at ingen af vore elever forsvinder i mængden. Ingen bliver overset eller overhørt og ingen bliver glemt, tilsidesat eller passiviseret.
                 
Med så få elever til hver voksen har vi her på stedet virkeligt gode muligheder for at sikre hver elev et skræddersyet undervisningstilbud, som netop tager sit udgangspunkt i den enkelte elevs faktiske behov, evner og ønsker, og som udvikler sig i takt med elevens egen udvikling. 
Det der adskiller Kongevejsskolen væsentligst fra den almindelige folkeskole, er netop den personlige vejledning, opmuntring og konsekvens, som vi her kan tilbyde hver af vore elever.  
                        
 
 
Hvordan bliver man optaget på Kongevejsskolen
 
Eleven, forældrene eller klasselæreren henvender sig til skolepsykologen og hvis denne vurderer at Kongevejsskolen bedre ville kunne sikre elevens trivsel og alsidige udvikling end den almindelige folkeskole, bliver eleven indstillet til optagelse på skolen gennem kommunens fælles visitationsudvalg.